Αναδιάρθρωση Διοικητικού Συμβουλίου - Διεύρυνση βασής στις εκλογές